Adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. A Tájékoztató célja
1.1. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a www.intimtornagodollo.hu honlapra látogató (továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon keresztül Kriston Intim Torna® szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek számára (továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

2. Értelmező fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza. Az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. Az adatkezelő megnevezése
3.1. Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége (a továbbiakban: Adatkezelő): Simon Angéla E.V (Székhely és levelezési cím: 2100 Gödöllő, Csalogány utca 37.; Adószám: 72283686-1-30; Nyilvántartási szám: 27972482 Email cím: hello@intimtornagodollo.hu)
3.2. Adatkezelő a tevékenységét az Érintettek személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és módja
4.1. Az adatkezelés célja
Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.
4.2. Az adatkezelés jogalapja
Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás igénybevétele, (időpontok, helyszínek) módosítása, szolgáltatás teljesítése, tanfolyami díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli. Érintettek az általuk kiválasztott Tanfolyam megkezdésekor a Tréner felé nyilatkoznak egészségüket érintő különleges személyes adataikról, egyúttal adatkezelési nyilatkozatot írnak alá. Ebben a Trénert felhatalmazzák különleges személyes adataik kezelésére. A Tréner az így kezelt különleges személyes adatokat nem másolhatja le, nem rögzíti, harmadik személy részére nem továbbítja. A nyilatkozatban rögzített egészségügyi adatok alapján személyre szabott mozgássor javaslatot állít össze az Érintett részére és azzal együtt, a Tanfolyam végén, a személyes adatokat tartalmazó adatlapot az Érintettnek visszaadja. A Tréner az Érintettek személyes adatait tartalmazó – és az adatkezelésre felhatalmazó – adatlapot köteles biztonságosan megőrizni, köteles biztosítani, hogy annak tartalmát harmadik személy ne ismerhesse meg. Érintettek a Weboldal használatával, az Adatkezelővel kötött keretszerződéssel és/vagy a mindenkori Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadásával, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok önkéntes megadásával hozzájárulásukat adják azok kezeléséhez. Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.

4.3. Az adatkezelés módja
Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.
4.3.1. Weboldal
A Weboldal megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges és ingyenes az Érintettek számára. Adatkezelő a Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ a Google oldalán olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
4.3.2. E-mail címek felhasználása
Adatkezelő az általa kezelt elektronikus levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése a szolgáltatások igénybevétele és teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja. Elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra, valamint egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.
4.3.3. Hírlevél
Az Érintetteknek módjuk van a szerződéskötés alkalmával, illetve a Weboldal használata során az erre a célra létrehozott menüpont segítségével az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén az Érintettek kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott email címre tájékoztató és reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Adatkezelő által meghatározott időközönként. Az Érintettek bármikor leiratkozhatnak a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

5. A kezelt személyes adatok köre
5.1. Az elsődlegesen kezelt adatok köre: Magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím. Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, ügyintéző neve, elérhetősége.
5.2. A másodlagosan kezelt adatok köre: Az Érintett személyes nyilatkozatán alapuló különleges személyes adatok (egészségügyi adatok) – az Érintett döntése szerint anonim vagy jeligével azonosított módon megadva – amelyek kezelésére az Érintett külön nyilatkozatban ad hozzájárulást. Az így megadott különleges személyes adatokat a Trénerek nem rögzítik, azok felhasználása és megismerése kizárólag az Érintett személyre szabott feladatsorának elkészítéséhez használható.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. Az Adatkezelő – az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének, illetve a benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl – mindaddig kezeli az Érintett által megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
6.2. A Tréner által kezelt különleges személyes adatok kezelése az adott Tanfolyam befejezéséig tart, legkésőbb ebben az időpontban a Tréner visszaadja az Érintett számára a különleges személyes adatot – és erre vonatkozó adatkezelési hozzájárulást – tartalmazó adatlapot. A különleges személyes adatok rögzítése, másolása, rendszerezése tilos. A különleges személyes adatok megismerésére az Adatkezelő nem jogosult.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
7.1. Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő más szervezetek
(rendszer-üzemeltető, hírlevélszoftver-és számlázószoftver szolgáltató, fizetéshez szükséges adatfeldolgozó) részére továbbítsa.

Rendszer-üzemeltető: Magyar Hosting Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-968314, www.mhosting.hu

Hírlevélszoftver szolgáltató: SalesAutopilot Kft. Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33.
Adószám: 25743500-2-41, Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773, www.salesautopilot.hu
Továbbított adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám

Számlázószoftver szolgáltató: KBOSS.hu Kft., Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.,
Adószáma: 13421739-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-303201, www.szamlazz.hu
Továbbított adatok köre: név, lakcím, telefonszám

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó: OTP Mobil Kft, Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.,
Adószám: 24386106-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, www.otpsimple.hu
Továbbított adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok, szolgáltatás neve és ára, fizetés végösszege.

7.2. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag Érintett felelős.

7.3 Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Érintettek az Adatkezelő email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, illetve kérhetik személyes adataik kijavítását vagy megváltoztatását, valamint – a jogszabályban elrendelt, valamint a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számoljon fel. Az Adatkezelő a tájékoztatás megadását – illetve az adatok módosítását vagy törlését – az Érintett azonosításához kötheti, az azonosítás során az Érintett köteles megadni mindazon személyes adatokat (név, telefonszám, lakcím, e-mail cím) amelyek az Adatkezelő részére korábban megadásra kerültek.
8.2. Az Adatkezelő az Érintett adatkezelésre vonatkozó megkeresésére legfeljebb 25 napon belül köteles reagálni – az Érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
8.3. Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az adatközlés során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
8.4. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítést küld. Azok részére akinek tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.
8.5. Jogorvoslatok, jogérvényesítés: az Érintett jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
8.6. Hatósági bejelentés. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; telefonszám: (361) 391 1400

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.2. Az adatok kezelése során az Adatkezelő a törvény előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé. Kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági illetve bírósági határozat rendeli el.
9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettek a szolgáltatás használatával ráutaló magatartásukkal elfogadják a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot Simon Angéla E.V 2018. december 10-én fogadta el. Módosítva: 2019. november 10-én.